Kapal Karam

Skip Gesink means kapal karam or kapal tenggelam.